loader.gif

Reklamácie

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre služby poskytované záujemcom o prácu a klientom
Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len chyba"), ktorá sa vyskytla na portáli prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou službou. Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť služieb uvedených v objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 12 hodín za obdobie predchádzajúcich 48 hodín. Chybou na strane prevádzkovateľa nie je, ak služby nie sú u klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá.
Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď klient chybu zistil alebo mohol zistiť. Reklamáciu je klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: reklamacie@university.sk), pričom reklamácia musí byť doručená prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

A) Reklamačný poriadok pre služby poskytované pri predaji vstupeniek na podujatie

V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje v zmysle týchto VOP, resp. obsahuje chybné údaje, je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u prevádzkovateľa internetového portálu www.university.sk reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu reklamacie@university.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie) alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu UNIVERSITY sro, Dúhová 48, 91701 Trnava alebo na adresu povereného subjektu, ktorý realizuje predaj vstupeniek prostredníctvom internetového portálu www.university.sk. Dodatočne zistené vady nebudú akceptované.

V prípade reklamácie vád Vstupenky prostredníctvom e-mailu v lehote do 5 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu podujatia navrhne majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád vstupenky (zašle novú Vstupenku / klasickú vstupenku), umožní majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú vstupenku. Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.

Stratu, krádež alebo poškodenie vstupenky je povinný majiteľ vstupenky oznámiť prevádzkovateľovi portálu www.university.sk zaslaním e-mailovej správy na adresu info@university.sk. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovom portáli www.university.sk. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené prostredníctvom prevádzkovateľa internetového portálu www.university.sk majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu reklamacie@university.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie). K žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola úhrada cez internet, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet prevádzkovateľa internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt na predaj vstupeniek prostredníctvom portálu. Ďalej je potrebné uviesť číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené podujatie uhradiť. Ak si klient zvolil zakúpenie elektronickej vstupenky na portáli, doloží čestné prehlásenie, že vstupenku nepoužil na vystavenie duplikátu alebo nezneužil iným spôsobom a bude si cenu za vstupenku nárokovať len 1krát. V prípade, že peniaze príde vyzdvihnúť iná osoba ako majiteľ vstupenky, je potrebné prevádzkovateľovi portálu www.university.sk alebo ním poverenému subjektu predložiť písomné splnomocnenie na prevzatie hotovosti, od majiteľa vstupenky. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo usporiadateľom, zašle majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk nezodpovedá za usporiadateľa ani za podujatie, zmluvný vzťah je uzatvorený medzi usporiadateľom a držiteľom vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok, pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby vykonané prevádzkovateľom internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt, spojené s dodaním vstupenky, ako je poštovné, cena SMS/MMS správy, atď.

Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje. Pri strate alebo krádeži vstupenky je majiteľ vstupenky povinný riadiť ustanoveniami týchto VOP .

B) Reklamačný poriadok pre služby poskytované elektronickým obchodom

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený na internetovom portáli UNIVERISITY.sk je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru najmenej 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového portálu samostatne alebo prostredníctvom poverených zmluvných partnerov. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@university.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte (sekcia "Kontakty"). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu UNIVERSITY sro, Dúhová 8444/48, 91701 Trnava, odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v mieste a adrese osobného odberu, v prípade, ak ste za spôsob prevzatia tovaru určili osobný odber. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Pri použitom tovare a bazárovom tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, tj. nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.