loader.gif

Ochrana súkromia

 

Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľom webového miesta UNIVERSITY.sk (ďalej len "portál") je spoločnosť UNIVERSITY s.r.o., Dúhová 8444/48, 91701 Trnava, IČO: 45 491 399, DIČ: 202 302 0659, IČ PDH: SK 202 302 0659. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

A. Ochrana súkromia a osobných údajov pre služby poskytované záujemcom

Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných záujemcom (registrovaným užívateľom na portáli) o prácu eviduje životopisy v databáze životopisov prevádzkovateľa uložené záujemcami o prácu, zároveň archivuje odpovede odoslané záujemcami o prácu (ďalej len „reakcia") na pracovné ponuky zverejnené na portáli. Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných svojim klientom sprístupňuje / poskytuje životopisy a umožní spracovať reakcie na pracovné ponuky zverejnené na portáli.

Životopisy uložené v databáze životopisov prevádzkovateľa a reakcie na pracovné ponuky zverejnené na portáli odoslané záujemcami o prácu obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.

Pred vytvorením životopisu (užívateľského profilu) na portáli alebo odoslaním reakcie na pracovnú ponuku záujemca o prácu vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Životopisy uložené v databáze životopisov prevádzkovateľa a/alebo reakcie na pracovné ponuky odoslané záujemcami o prácu zahŕňajú:

 • Meno a Priezvisko
 • Minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón)
 • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
 • Určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem
 • Určenie lokality, v ktorej hľadá prácu
 • Požadovaný druh pracovného pomeru
 • Určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania)

Uvedenie ďalších údajov v životopise a/alebo v reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého záujemcu o prácu; prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov. Bez poskytnutia výslovného súhlasu záujemcu o prácu prevádzkovateľ a klient prevádzkovateľa nie sú oprávnení spracovať údaje záujemcu o prácu.

Záujemca o prácu a klient, registráciou na tomto portáli dávajú súhlas so spracovaním osobných údajov vyplnených v životopise (v registračnom formuláre) v celom rozsahu stanovenom v týchto VOP.

Pred vytvorením životopisu na portáli záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby tieto údaje boli spracované prevádzkovateľom a sprístupnené/poskytnuté prostredníctvom počítačovej siete internet počas ním zvolenej doby klientom prevádzkovateľa. Záujemca o prácu prostredníctvom portálu je oprávnený sám určiť a zmeniť dobu sprístupnenia/poskytnutia svojho životopisu v databáze životopisov prevádzkovateľa; prostredníctvom portálu je oprávnený kedykoľvek sám ukončiť sprístupnenie/poskytnutie životopisu v databáze životopisov prevádzkovateľa. Po uplynutí doby sprístupnenia/poskytnutia životopisu uvedenej záujemcom o prácu, životopis resp. v ňom uvedené údaje budú neprístupné a budú uschovávané v databáze životopisov prevádzkovateľa pre prípad ich budúcej aktualizácie a sprístupnenie/poskytnutie záujemcom o prácu.

Pred odoslaním reakcie na pracovnú ponuku zverejnenú na portáli záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v reakcii uvedené údaje boli spracované konkrétnym klientom prevádzkovateľa a prevádzkovateľom. Súhlas je daný na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v životopisoch uložených v databáze životopisov prevádzkovateľa výlučne za účelom poskytnutia pomoci záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti a to formou sprístupnenia/poskytnutia životopisov evidovaných v databáze životopisov prevádzkovateľa svojim klientom.

Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v reakciách záujemcu o prácu výlučne za účelom poskytnutia pomoci záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti formou archivácie reakcií odoslaných záujemcom o prácu na pracovné ponuky zverejnené klientmi.

Záujemca o prácu môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu prevádzkovateľ alebo klient tieto údaje eviduje. Záujemca o prácu je oprávnený kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa alebo klienta o likvidáciu údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ alebo klient eviduje.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi objednávateľa a/alebo záujemcov o prácu, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie/poskytnutie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov záujemca o prácu súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb prevádzkovateľa a jeho klientov. 

B. Ochrana súkromia a osobných údajov pre služby poskytované elektronickým obchodom

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie "Môj profil". V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

Na našom internetovom portáli nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie portálu. Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.university.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Môj profil“ - "upraviť profil".

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, vyrobenie vami objednaných personalizovaných produktov a služieb, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

C. Ochrana súkromia a osobných údajov pre služby poskytované pri predaji vstupeniek

Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt, ako zmluvný partner jednotlivých usporiadateľov podujatí, v súvislosti s distribúciou vstupeniek na usporiadateľmi určené podujatia priamo, prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom poverených osôb, v súlade s ust. § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje majiteľov vstupeniek predovšetkým v minimálnom rozsahu:

 • meno a priezvisko
 • telefónny / mailový kontakt

a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov majiteľov vstupeniek a jednotlivých usporiadateľov podujatí v súvislosti s kúpou vstupeniek na tie-ktoré konkrétne podujatia, na účely zdokumentovania činnosti jednotlivých usporiadateľov podujatí, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) prevádzkovateľom internetového portálu www.university.sk alebo ním povereného subjektu a jednotlivých usporiadateľov podujatí. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt získané osobné údaje sprístupnení na vyššie uvedený účel usporiadateľovi toho-ktorého konkrétneho podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané.

Zakúpením vstupenky udeľuje majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi portálu www.university.sk alebo ním poverenému subjektu a príslušnému usporiadateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva majiteľa vstupenky podľa ust. § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Zakúpením vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s týmito VOP.

D. Ochrana súkromia a publikovanie informácii po registrácii - vyhlásenie o právach a povinnostiach

Toto vyhlásenie o právach a povinnostiach VOP predstavuje naše podmienky poskytovania služieb upravujúce náš vzťah s užívateľmi a inými osobami a subjektmi, ktoré prídu do styku s portálom UNIVERSITY. Používaním alebo prístupom k portál UNIVERSITY potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami, ktoré sú príležitostne aktualizované v súlade s nižšie uvedeným odsekom.

D.1. Súkromie

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Preto sme vypracovali zásady využívania údajov, ktoré obsahujúdôležité vysvetlenia o tom, ako môžete využívať portál UNIVERSITY na zdieľanie obsahu a informácií s ostatnými a aké sú naše práva na zhromažďovanie a využívanie tohto obsahu a informácií. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady využívania údajov prečítali a robili rozhodnutia na ich základe:

Vaše údaje - Medzi vaše údaje patria údaje, ktoré zadávate pri registrácii na stránke a informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať.

Registračné informácie - Pri registrácii na portáli UNIVERSITY musíte uviesť informácie ako vaše meno, e-mailovú adresu, dátum narodenia a pohlavie. V niektorých prípadoch sa môžete zaregistrovať pomocou iných informácií, napríklad vášho telefónneho čísla.

Informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať - Vaše údaje zahŕňajú aj informácie, ktoré sa rozhodnete na portáli UNIVERSITY zdieľať, napríklad nahrané fotografie alebo univerzitu, na ktorej ste študovali a iné. Vaše meno, profilové fotografie, titulné fotografie, pohlavie, siete, kontakt, používateľské meno a používateľské ID majú rovnaký status ako informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť. Vďaka vášmu dátumu narodenia môžeme napríklad prispôsobiť primeranosť obsahu vášmu veku. Informácie, ktoré o vás zdieľajú iníÚdaje o vás dostávame aj od vašich priateľov a iných ľudí, napríklad keď nahrajú vaše kontaktné údaje, zverejnia vašu fotografiu, atď.

Keď ľudia používajú portál UNIVERSITY, môžu pritom ukladať a zdieľať informácie, ktoré majú o vás a iných ľuďoch, napr. pri nahrávaní a spravovaní pozvánok a kontaktov.Informácie, ktoré ste sa rozhodli zverejniťRozhodnutie zverejniť vaše informácie znamená presne to, čo si pod tým predstavíte – môže ich vidieť každý vrátane ľudí mimo portálu UNIVERSITY.

Rozhodnutie zverejniť vaše informácie znamená napríklad, že:

 • môžu byť k vám priradené aj mimo portálu UNIVERSITY (napr. vaše meno, profilové fotografie, titulné fotografie, používateľské meno, kontaktné údaje, atď.);
 • sa tieto údaje môžu ľuďom zobraziť pri vyhľadávaní na portáli UNIVERSITY alebo pomocou nástroja na verejné vyhľadávanie;
 • budú dostupné pre každého, kto používa naše rozhrania API

Informácie, ktoré sú vždy verejne dostupné. Nižšie uvedené typy informácií sú vždy verejne prístupné a majú rovnaký status ako informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť:

Meno - pomáha vašej rodine a priateľom, aby vás našli. Ak je vám nepríjemné zverejňovať vaše skutočné meno, máte vždy možnosť odstrániť vaše konto.

Profilové fotografie a titulné fotografie - pomáha rodine a priateľom, aby aj teba ľahšie spoznali. Ak nechceš niektorú z  fotografií zverejniť, môžeš ju odstrániť. Ak ju neodstrániš, po pridaní novej profilovej alebo titulnej fotografie zostane predchádzajúca fotografia zverejnená vo tvojom albume s profilovými či titulnými fotografiami.

 

Zdieľanie obsahu a informácií

Všetok obsah a informácie, ktoré zverejníte na portáli UNIVERSITY, sú vaším vlastníctvom a môžete rozhodovať o ich zdieľaní pomocou nastavení vo Vašom profile

Okrem toho:

 • Pri zverejnení obsahu, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, napr. fotografií a videozáznamov (obsah podliehajúci duševnému vlastníctvu), špecificky súhlasíte s nasledujúcou podmienkou, v súlade s vašimi nastaveniami súkromia a nastaveniami účtu: udeľujete nám nevýlučné, prenosné, bezplatné a celosvetovo platné povolenie použiť a poskytovať licenciu na
 • čokoľvek z obsahu, ktorý zverejníte na portáli UNIVERSITY alebo v súvislosti s ňou (licencia na duševné vlastníctvo). Platnosť tejto licencie skončí odstránením daného obsahu alebo vášho účtu, pokiaľ ste tento obsah nezdieľali s inými osobami, ktoré ho neodstránili.
 • Ak odstránite obsah, toto odstránenie funguje podobne ako pri vyprázdnení koša v počítači. Musíte však brať na vedomie, že odstránený obsah môže zostať po istý čas uložený vo forme záložnej kópie (no nebude prístupný ostatným).
 • Keď používate aplikáciu, aplikácia vás môže požiadať o povolenie na prístup k vášmu obsahu a informáciám, ako aj k obsahu a informáciám, ktoré s vami zdieľali iní používatelia. Od aplikácií vyžadujeme, aby rešpektovali vaše súkromie, a váš súhlas s podmienkami používania danej aplikácie určuje, ako môže táto aplikácia využívať, ukladať a prenášať váš obsaha informácie.
 • Ak zverejníte obsah alebo informácie s nastavením „verejné“, znamená to, že k týmtoinformáciám majú prístup všetci, vrátane ľudí mimo portálu UNIVERSITY, a môžu ich používaťa spájať s vašou osobou (napr. vaše meno či profilovú fotografiu).
 • S radosťou vítame vašu spätnú väzbu a návrhy týkajúce sa portálu UNIVERSITY, alevyhradzujeme si právo použiť ich bez toho, aby sme boli povinní odmeniť vás za ne (a naopak, vy nie ste povinní nám ich poskytovať).

D.2. Bezpečnosť

Robíme všetko pre to, aby bola práca na portáli UNIVERSITY bezpečná, no bezpečnosť nemôžeme garantovať. Na udržanie bezpečnosti portálu UNIVERSITY potrebujeme aj vašu pomoc, z čoho pre vás vyplývajú tieto záväzky:

 • Nezverejňovať na portáli UNIVERSITY nedovolenú obchodnú komunikáciu (napr. spam).
 • Nezhromažďovať obsah a informácie používateľov či inak využívať portál UNIVERSITY prostredníctvom automatizovaných prostriedkov (napr. zberné roboty, pavúky či scrapery) bez nášho predchádzajúceho povolenia.
 • Nezapájať sa na portáli UNIVERSITY do nezákonného sieťového viacúrovňového marketingu, ako je napr. pyramídová schéma.
 • Nenahrávať vírusy a iné škodlivé kódy.
 • Nesnažiť sa získať prihlasovacie informácie či prístup k účtu, ktorý vám nepatrí.
 • Nešikanovať, nezastrašovať a neobťažovať iného používateľa.
 • Nezverejňovať obsah, ktorý: obsahuje prejavy nenávisti, vyhrážky alebo pornografiu, nabáda k násiliu, obsahuje nahotu alebo grafické či svojvoľné násilie.
 • Nevytvárať a neprevádzkovať aplikácie tretích strán, v ktorých sa vyskytuje alkohol, zoznamovacie služby či iný obsah pre dospelých (vrátane reklamy) bez príslušných vekových obmedzení.
 • V prípade zverejňovania akejkoľvek ponuky, súťaže, reklamných darčekov či stávok (t.j.propagácie) na portáli UNIVERSITY rešpektovať naše pravidlá a všetky súvisiace zákony.
 • Nevyužívať portál UNIVERSITY na nezákonné, zavádzajúce, zlomyseľné či diskriminačné účely.
 • Nevykonať nič, čo by mohlo ochromiť, preťažiť či narušiť správne fungovanie či vzhľad portálu UNIVERSITY, napr. útok zahltením servera služby či zásah do vykresľovania stránok alebo iných aspektov funkčnosti portálu UNIVERSITY.
 • Nepomáhať pri porušovaní tohto vyhlásenia alebo našich zásad, ani takéto porušovanie nepodporovať.

D.3. Registrácia a bezpečnosť účtu

Používatelia portálu UNIVERSITY používajú svoje skutočné mená a informácie a preto na vás apelujeme, aby to tak ostalo i naďalej. V súvislosti s registráciou a údržbou bezpečnosti vášho účtu prijímate určité záväzky, napríklad:

 • Neuvádzať na portáli UNIVERSITY žiadne falošné osobné informácie a nevytvárať bez dovolenia účet pre nikoho okrem vás.
 • Nevytvoriť si viac ako jeden osobný účet.
 • Ak zablokujeme váš účet, nevytvárať ďalší bez nášho dovolenia.
 • Kontrolovať správnosť a aktuálnosť vašich kontaktných informácií.
 • Neprezradiť nikomu vaše heslo, neumožniť nikomu inému prístup k vášmu účtu ani žiadnyminým spôsobom neohroziť bezpečnosť vášho účtu.
 • Neodovzdať váš účet nikomu bez predchádzajúceho písomného súhlasu z našej strany.
 • Po výbere vášho používateľského mena či podobného identifikátora pre váš účet či stránku si vyhradzujeme právo na jeho odstránenie či odobratie, ak to budeme považovať za potrebné (napr. ak sa vlastník obchodnej značky sťažuje na používateľské meno, ktoré úzko nesúvisí so skutočným menom používateľa).

D.4. Ochrana práv iných osôb

Rešpektujeme práva iných ľudí, firiem a to isté očakávame aj od vás.

 • Na portáli UNIVERSITY nesmiete zverejňovať obsah ani podnikať kroky, ktoré by zasiahli či porušili niečie práva alebo inak porušili zákon.
 • Máme právo odstrániť obsah alebo informácie, ktoré zverejníte na portáli UNIVERSITY, ak si myslíme, že porušujú toto vyhlásenie či naše zásady.
 • Prevádzkovateľ portálu UNIVERSITY nenesie zodpovednosť za užívateľom vypublikované informácie.
 • Poskytujeme vám nástroje, ktoré pomáhajú chrániť vaše práva na duševné vlastníctvo.
 • Ak odstránime váš obsah z dôvodu porušenia niečieho autorského práva a vy to považujete zaomyl, máte možnosť odvolať sa.
 • Ak opakovane porušíte niečie práva na duševné vlastníctvo, váš účet bude v príslušnej chvílizablokovaný.
 • Nesmiete používať naše obchodné značky a autorské práva pokiaľ k tomu nemáte vopred písomné povolenie.
 • Ak chcete zbierať informácie od používateľov, musíte: získať ich súhlas, jasne vysvetliť, žeinformácie zbierate vo svojom mene (a nie v mene prevádzkovateľa portálu UNIVERSITY) azverejniť zásady ochrany súkromia s vysvetlením, aké informácie zbierate a ako ich využijete.
 • Nesmiete na portáli UNIVERSITY zverejniť žiadne doklady totožnosti či citlivé finančnéinformácie.
 • Nesmiete označovať používateľov ani posielať e-mailové pozvánky ľuďom, ktorí nepoužívajúportál UNIVERSITY, bez ich súhlasu.
 • Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za obsah, ktorý si vytvorítes Vaším registračným profilom.
 • Týmto vyhlasujete a zaručujete, že máte (a po celý čas užívania služieb portálu UNIVERSITY budete mať) všetky licencie, práva, súhlasy a povolenia, ktoré sú potrebné na to, aby mohol prevádzkovateľ použiť obsah, ktorý vytvoríte so svojim profilom na účel poskytovania služieb prevádzkovateľom portálu UNIVERSITY. Týmto zároveň vyhlasujete, že vami vytvorený obsah
 • nezahrnuje porušenie práva tretích osôb, na ktoré sa vzťahuje autorská právna ochrana a na všetky Vami vypublikovanými informácia a vyzdielanými dielami, máte potrebné licencie, práva, súhlasy a potrebné povolenia.

D.5. O reklame a inom komerčnom obsahu poskytovanom alebo rozšírenom prostredníctvom portálu UNIVERSITY

Naším cieľom je ponúkať reklamný a iný komerčný alebo sponzorovaný obsah, ktorý je pre našich používateľov a inzerentov hodnotný. Z toho dôvodu je potrebné, aby ste súhlasili s týmito podmienkami:

 • Dovolíte nám používať vaše meno, profilovú fotografiu, obsah a informácie v spojitosti s komerčným, sponzorovaným alebo súvisiacim obsahom, ktorý portál UNIVERSITY ponúka alebo rozširuje. Znamená to napríklad, že dovolíte prevádzkovateľovi portálu alebo inému subjektu platiť nám za zobrazovanie vášho mena a/alebo profilovej fotografie s vaším obsahom alebo informáciami bez toho, aby vám za to bola poskytnutá akákoľvek odmena. Ak sú vaše informácie či obsah určené špecifickej cieľovej skupine, budeme pri ich použití rešpektovať vaše želanie.
 • Vaše informácie a obsah neposkytneme zadávateľom reklamy bez vášho súhlasu.
 • Musíte vziať do úvahy, že nie vždy rozlišujeme, ktoré služby a komunikácie sú platené.

D.6. Špeciálne ustanovenia platné pre inzerentov

Želanú cieľovú skupinu môžete osloviť tak, že si zaplatíte reklamu portáli UNIVERSITY. Ak zadáte objednávku cez náš online reklamný portál (ďalej len „objednávka“) alebo nám napíšte email na info@university.sk, znamená to, že pre vás platia nasledujúce podmienky:

 • Pri zadaní objednávky spresníte, aký typ reklamy si chcete zaplatiť, akú čiastku ste ochotní investovať a aká je vaša cenová ponuka. Ak vašu objednávku prijmeme, zverejníme vaše reklamy ihneď, ako budeme mať k dispozícii potrebný súpis. Pri zverejňovaní vašich reklám sa budeme snažiť ponúknuť ich vami špecifikovanej cieľovej skupine, hoci vám nemôžeme zaručiť, že sa vaša reklama v každom jednom prípade dostane k zamýšľanému prijímateľovi.
 • V niektorých prípadoch môžeme rozšíriť vaše cieľové kritériá, ak si myslíme, že sa tým zvýši efektivita vašej reklamnej kampane.
 • Je vašou povinnosťou zaplatiť za objednávky v súlade s našimi platobnými podmienkami. Dlžná čiastka vám bude vypočítaná na základe našich sledovacích mechanizmov.
 • Vaše reklamy musia spĺňať naše usmernenia pre reklamu a zákony platné na území Slovenskej republiky.
 • Je na nás, aby sme rozhodli o veľkosti, umiestnení a polohe vašich reklám.
 • Nezaručujeme sa za to, akú odozvu vyvolajú vaše reklamy, ako napr. počet kliknutí na ne.
 • Nedokážeme kontrolovať, akým spôsobom pribúdajú kliknutia na vaše reklamy. Naše systémy sasnažia zaznamenať a filtrovať klikaciu aktivitu, no napriek tomu nezodpovedáme za podvodné klikanie, technické problémy či možnú neplatnú klikaciu aktivitu, ktorá môže ovplyvniť cenu aktívnych reklám.
 • Prostredníctvom nášho online portálu môžete vašu objednávku kedykoľvek zrušiť, no jej odstránenie môže trvať až 24 hodín. Je vašou zodpovednosťou zaplatiť za všetky aktívne reklamy.
 • Naša licencia na publikovanie reklamy vyprší po splnení vašej objednávky. Musíte však brať na vedomie, že ak niektorí používatelia s vašou reklamou pracovali, môže zostať zverejnená, až kým ju títo používatelia neodstránia.
 • Máme právo využiť vaše reklamy a obsah na marketingové a propagačné účely.
 • Nevydáte žiadnu tlačovú správu ani nebudete robiť verejné vyhlásenia o vašom vzťahu s portálom UNIVERSITY bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
 • Máme právo z odmietnuť alebo odstrániť každú reklamu z akýchkoľvek dôvodov.
 • Ak umiestňujete reklamy v mene niekoho iného, musíte mať na ich umiestnenie povolenie a splniťtieto podmienky:
  • Zaručíte sa, že máte právnu moc zaviazať zadávateľa reklamy k održiavaniu tohto vyhlásenia.
  • Odsúhlasíte, že ak zadávateľ reklamy, ktorého zastupujete, poruší toto vyhlásenie, preberiete zodpovednosť za dané porušenie.