loader.gif

Informácie a podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

0. Úvodné ustanovenia

1. Vlastníkom doménového priestoru UNIVERSITY.sk je skupina subjektov:

 • UNIVERSITY s.r.o.
 • UNIVERSITY n.o.
 • Nadácia UNIVERSITY.sk

2. Uživateľ svojou registráciou na týchto doménach:

dáva neobmedzený súhlas na spracovanie a využitie poskytnutých údajov o svojej osobe na marketingové účely podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Údaje sú užívateľom poskytované dobrovoľne.

3. Uživateľ svojou registráciou na týchto doménach:

dáva neobmedzený súhlas na spracovanie a využitie poskytnutých údajov o svojej osobe na marketingové účely podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje sú užívateľom poskytované dobrovoľne.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Elektronický obchod a portál pracovných ponúk na doméne www.university.sk prevádzkuje spoločnosť: UNIVERSITY sro, so sídlom Dúhová 8444/48, 91701 Trnava, IČO: 45 491 399, DIČ: 202 302 0659, IČ DPH: SK 202 302 0659, spoločnosť je zapísaná v ORSR, Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, Vložka číslo: 26276/T (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Služby online vytvorenia univerzitnej ročenky na doménach www.university.sk, www.univerzitnarocenka.sk, www.univerzitnirocenka.cz, www.erocenka.sk, www.erocenka.cz prevádzkuje spoločnosť: UNIVERSITY sro, so sídlom Dúhová 8444/48, 91701 Trnava, IČO: 45 491 399, DIČ: 202 302 0659, IČ DPH: SK 202 302 0659, spoločnosť je zapísaná v ORSR, Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, Vložka číslo: 26276/T (ďalej len „prevádzkovateľ“).

3. Systém pre generovanie vstupeniek na študentské podujatia na doméne www.university.sk prevádzkuje spoločnosť: Nezisková organizácia UNIVERSITY n.o., so sídlom Dúhová 8444/48, 91701 Trnava, IČO: 45 744 319, DIČ: 202 415 3054, Nezisková organizácia UNIVERSITY n.o. je zapísaná v registri neziskových organizácii na Okresnom úrade v Trnave, odbor Všeobecnej vnútornej správy, číslo: VVS/NO - 230/2014 (ďalej len „prevádzkovateľ vstupenkového systému“).

Prevádzkovateľ / prevádzkovateľ vstupenkového systému - vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa / prevádzkovateľa vstupenkového systému a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb prevádzkovateľa / prevádzkovateľa vstupenkového systému. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom / prevádzkovateľom vstupenkového systému a sú záväzné pre všetkých používateľov služieb.

Tieto VOP v jednotlivých častiach upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a prevádzkovateľa vstupenkového systému a našich zákazníkov/klientov, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzavretých medzi:

1. Spoločnosťou UNIVERSITY sro ako prevádzkovateľom portálu umiestneného na www.university.sk a zároveň predávajúcim a zákazníkom/klientom ako kupujúcim, ktorý prostredníctvom internetového portálu www.university.sk realizujú predaj a nákup tovarov a služieb.

2. Spoločnosťou UNIVERSITY sro ako prevádzkovateľom portálu umiestneného na www.university.sk a klientom alebo záujemcom o prácu

3. Spoločnosťou UNIVERSITY sro ako prevádzkovateľom portálu umiestneného na www.erocenka.sk, www.erocenka.cz, www.univerzitnarocenka.sk, www.univerzitnirocenka.cz  a klientom alebo záujemcom o vytvorenie online ročenky

4. Neziskovou organizáciou UNIVERSITY n.o. ako prevádzkovateľom vstupenkového systému umiestneného portáli www.university.sk a klientom alebo registrovaným užívateľom portálu

 

A) Podmienky a pravidlá pre predaj tovarov a služieb v elektronickom obchode

Zaregistrovanie zákazníka

Podmienkou nakupovania na našom portáli je registrácia zákazníka. Zaregistrovaním užívateľ získava:

 • nakupovanie so zľavami (napr. ISIC, ITIC, EUR 26, a iné)
 • informácie o stave vybavovania Vašich objednávok
 • prehľad všetkých doteraz kúpených produktov a služieb
 • možnosť zúčastňovať sa podujatí organizovaných prostredníctvom portálu UNIVERSITY.sk
 • pravidelné informácie o novinkách a akciách
 • možnosť využívať personalizované služby (napr. moja ročenka, atď.)

Zákazníkom na našom internetovom portáli môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar alebo využívať služby poskytované internetovým portálom www.university.sk a za tým účelom vyplnila registračný formulár a zriadila si u nás konto (sekcia Môj profil). Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Záväzne objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky elektronická kniha. Vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Moje objednávky, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Elektronické knihy

Pri nákupe elektronických kníh sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu a podmienky používania e- kníh.

Podmienky a pravidlá pre služby poskytované záujemcom o prácu

Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a klientom alebo záujemcom o prácu sa interpretujú nasledovným spôsobom:

 • Klient (zaregistrovaný užívateľ) je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na portáli; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca.
 • Záujemca o prácu (zaregistrovaný užívateľ) je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na portáli v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.
 • Životopis (vyplnený profil) je zhrnutie údajov o záujemcovi o prácu.
 • Databáza životopisov prevádzkovateľa je databázou obsahujúcou životopisy vytvorené a/alebo zverejnené záujemcami o prácu.
 • Služby predstavujú produkty, ktoré prevádzkovateľ poskytuje klientom a záujemcom o prácu predovšetkým prostredníctvom portálu.
 • Cenník je zoznam obsahujúci ceny služieb, ktoré prevádzkovateľ poskytuje svojim klientom.
 • Pracovná ponuka alebo krátkodobá brigáda je inzerát zverejnený klientom na portáli za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh služby poskytovanej na portáli. Pre zverejnenie krátkodobej brigády obdobne platia ustanovenia VOP upravujúce podmienky zverejnenia pracovnej ponuky, ibaže zmluvné strany sa výslovne dohodli inak.

Záujemca o prácu je fyzická osoba, ktorá si pomocou služieb poskytovaných záujemcom o prácu hľadá vhodné zamestnanie. Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom portáli. Pre využívanie služieb poskytovaných záujemcom o prácu sa vyžaduje ich registrácia na portáli. Záujemca o prácu sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovaciu e-mailu a prihlasovacieho hesla. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

Medzi služby poskytované záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom portálu:

 • Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na pracovnú ponuku zverejnenú na portáli; táto služba je dostupná aj nezaregistrovaným uchádzačom o prácu na portáli.
 • Vytvoriť si na portáli užívateľa pre vyhľadávanie pracovných ponúk zverejnených na portáli, ktorý na základe vyhľadávacích kritérií zadaných Záujemcom o prácu posiela zodpovedajúce pracovné ponuky na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 • Uložiť si a sprístupniť/poskytnúť Životopis/Profil zaregistrovaného užívateľa v databáze životopisov prevádzkovateľa, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na portáli alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť životopis tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z databázy životopisov prevádzkovateľa životopis, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru prevádzkovateľa obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o tomto rozhodnutí môže prevádzkovateľ informovať zaregistrovaného používateľa / záujemcu o prácu, ktorého sa predmetný životopis (vyplnený profil) týka.
 • Zúčastniť sa na diskusiách prebiehajúcich na diskusnom fóre prevádzkovanom na portáli prevádzkovateľa. Archivovať si odoslané odpovede (reakcie) na pracovné ponuky zverejnené na portáli.
  Vyžiadať si referencie od bývalých zamestnávateľov alebo ďalších vopred neurčených osôb a anonymne hodnotiť výberové konanie u klienta prevádzkovateľa.

Činnosťou prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Podmienky a pravidlá pre služby poskytované firemným klientom

Zverejnenie pracovnej ponuky. Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť pracovnú ponuku na portáli. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

 • Klient sám zverejní pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené prevádzkovateľom.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na portáli.
 • Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia pracovnej ponuky musí byť v súlade s platným cenníkom prevádzkovateľa zverejneného na portáli.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú pracovnú ponuku:
  • Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
  • V ktorej klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,
  • Prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej pracovnej ponuky); uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na prezentáciu viacerých Pracovných ponúk z jednej pracovnej oblasti,
  • Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň služieb poskytovaných na portáli,
  • S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo službách klienta alebo tretej osoby,
  • Ktorá môže poškodiť dobré meno prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
  • Erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce
  • Duplicitne zverejnenú jedným klientom na portáli,
  • Ktorá obsahuje pracovnú príležitosť prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového predaja.

Prístup do databázy životopisov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ umožňuje klientom chránený prístup do databázy životopisov prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových klientov, u ktorých podľa posúdenia prevádzkovateľa existuje riziko zneužívania údajov záujemcov o prácu uvedených v databáze životopisov prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený týmto klientom prístup do databázy životopisov prevádzkovateľa obmedziť alebo odmietnuť. Klient je oprávnený údaje získané z databázy životopisov prevádzkovateľa o záujemcoch o prácu využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca.

1. Zverejnenie loga Klienta na titulnej strane portálu.
2. Zverejnenie reklamných bannerov.
3. Zverejnenie reklamných informácií v centrálnom a direct mailingu.
4. Realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie pracovných ponúk o voľných pracovných miestach klientov (najmä grafický dizajn).
5. Ďalšie reklamné produkty podľa platného Cenníka.

Pravidlá pre vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

Pre využívanie akýchkoľvek služieb v oblasti práca, sa vyžaduje registrácia užívateľa / klienta na portálu. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si klient vytvorí vlastné online konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím.

Služby prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom online konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky klienta.

Klient zadaním objednávky prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v pracovnej ponuke, ak si toto vyžaduje charakter služby, ktorú si klient u prevádzkovateľa objednal.

Objednávka musí obsahovať minimálne:

 • Obchodné meno klienta, prípadne aj jeho právnu formu,
 • Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu klienta,
 • IČO, DIČ a/alebo IČ DPH klienta,
 • Kontaktné údaje klienta (telefón,e-mail),
 • Druh objednanej služby a obdobie poskytnutia služby

Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom portálu alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e- mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej služby prevádzkovateľom. Poskytnutie služby objednanej klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.

Ak v zmluve nie je uvedené inak, zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

A. Písomnou dohodou zmluvných strán.
B. Odstúpením od zmluvy prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:

 • B.1. zverejnenie pracovnej ponuky kientom v rozpore s ustanoveniami týchto VOP,
 • B.2. využívanie údajov o záujemcoch o prácu klientom získaných z databázy životopisov prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,
 • B.3. využívanie služieb poskytovaných na portáli na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
 • B.4. klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov portálu, môže byť podľa odôvodneného názoru prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných služieb.

Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.

Ak bez zavinenia prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia služieb objednaných klientom, klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané služby prevádzkovateľ nezodpovedá.

B) Podmienky a pravidlá pre predaj vstupeniek na podujatia

Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a majiteľov zakúpených vstupeniek sa interpretujú nasledovným spôsobom:

Prevádzkovateľ portálu na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s usporiadateľom podujatia, sprostredkúva - zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného systému vypublikovaného na portáli www.university.sk.

Hlavným cieľom informačného systému na portáli www.university.sk je uľahčiť všetkým záujemcom o podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych kultúrnych, ako aj športových podujatiach, a následná realizácia predaja vstupeniek na záujemcom vybrané podujatia.

Podujatie (event) je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom portálu www.university.sk predávajú vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva usporiadateľ. Aktuálny zoznam podujatí je uverejnený na portáli www.university.sk .

Usporiadateľ (organizátor) je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), a ktoré je prevádzkovateľom portálu www.university.sk v zmluvnom vzťahu umožňujúcom spoločnosti UNIVERSITY sro sprostredkovanie predaja vstupeniek na podujatia a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

Predajným miestom je internetový portál www.university.sk

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je trestné. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom alebo valídnym QR kódom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou vstupenky na podujatie trvajúce jeden a viac dní (tzv. permanentka), ktorá umožňuje opakovaný vstup na podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné podujatie. Po opustení miesta konania podujatia je vstupenka neplatná, s výnimkou vstupenky na podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovom portáli www.university.sk. Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky ako doklad, ak klient/zákazník (majiteľ vstupenky, záujemca) potrebuje iný doklad ako je vstupenka, je potrebné o takýto doklad požiadať na emailovej adrese: info@university.sk.

Poukážka je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na poukážke. Hodnotu poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou. V prípade vyššej ceny vstupenky kupovanej na poukážku, klient doplatí rozdiel na internetovom portáli www.university.sk. Z poukážky sa nevydáva. Poukážku je možné použiť len jednorázovo. Poukážky je možné použiť len na zakúpenie podujatí s miestom konania v Slovenskej republike.

Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila vstupenku prostredníctvom internetového portálu www.university.sk. Majiteľ vstupenky nesmie vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Bez registrácie na portáli nie je možné zrealizovať kúpu vstupenky. Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov, usporiadateľom a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Distribúcia vstupeniek sa realizuje vlastnou tlačou vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nie je akceptovaná) na základe úhrady ceny vstupenky v plnej výške na internetovom portáli www.university.sk.

Vlastná vytlačená vstupenka musí obsahovať:

 • názov podujatia,
 • dátum podujatia,
 • čas začiatku podujatia,
 • miesto konania podujatia,
 • cenu vstupenky (a označenie zakúpeného miesta na podujatí, ak to organizátor podujatia požaduje) 6. číslo vstupenky
 • jedinečný kód (QR kód alebo čiarový kód)
 • označenie a daňové údaje usporiadateľa podujatia

Zmluvný vzťah

Prevádzkovateľ portálu alebo ním poverený subjekt na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s usporiadateľom, zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa a zároveň v mene usporiadateľa (organizátora) prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene vstupeniek. Uhradením ceny vstupenky, t.j. zakúpením vstupenky prostredníctvom internetového portálu www.university.sk vstupuje majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia. Informácie o podujatiach sú uverejnené na internetovom portáli www.university.sk. Informácie o usporiadateľoch/organizátoroch sú uverejnené na internetovom portáli www.university.sk, ak usporiadatelia súhlasili s ich uverejnením.

Prevádzkovateľ portálu www.university.sk neručí za zmenu podujatia. Prevádzkovateľ nie je povinný prevádzať kontroly na jednotlivých podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za podujatia, zmeny počas predaja vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii podujatí. Právny vzťah medzi usporiadateľom podujatia a majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného podujatia, pokyny usporiadateľa, usporiadateľskej služby a prevádzkový poriadok podujatia.

Prevádzkovateľ portálu www.university.sk nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o podujatiach zverejnených na www.university.sk, poskytnutých zo strany usporiadateľov/organizátorov podujatí. Pokiaľ má prevádzkovateľ informácie od usporiadateľov o zrušení alebo zmene podujatia, oznámi ich majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu www.university.sk.

Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

 • Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. vstupenky na podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr.
 • hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa podujatie uskutočňuje, stráca vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.
 • Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie usporiadateľa/organizátora, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom usporiadateľa daného podujatia.
 • Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny vstupenky a vytlačení vstupenky vlastnou tlačou a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa týchto VOP.
  Majiteľ vstupenky je povinný si vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kedy sa vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.
 • Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.

Prevádzkovateľ portálu www.university.sk odporúča majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s podujatím, na ktoré bola vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia podujatia na internetovom portáli www.university.sk.

Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi usporiadateľa v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb pri predaji vstupeniek na podujatia

Služby ponúkané na podujatiach nie sú službami prevádzkovateľa portálu www.university.sk. Pre jednotlivé podujatia platia všeobecné pokyny usporiadateľa/organizátora daného podujatia.

K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ/organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného podujatia, je usporiadateľ/organizátor povinný prostredníctvom internetového portálu www.university.sk, informovať majiteľov vstupeniek a záujemcov o vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny vstupenky, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

Pri zmene v podujatí, znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak usporiadateľ/organizátor neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny vstupenky alebo cenu vstupenky, a to v rozsahu určenom usporiadateľom/organizátorom, vracajú do 10 pracovných dní po uskutočnení podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí usporiadateľ/organizátor a oznámi majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetového portálu www.university.sk.

Pri zrušení podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení podujatia usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí usporiadateľ a oznámi majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetového portálu www.university.sk.

Ceny a platobné podmienky

Nakupovanie a úhrady za tovary a služby je u nás naozaj veľmi pohodlné. Ponúkame Vám niekoľko možností platby za Váš tovar, vstupenku alebo službu. Spôsob a forma, ako je možné uhradiť Vami objednaný tovar alebo službu, je sprístupnený priamo tovare, ktorý objednávate. Formy spôsobu úhrady nemusia byť pri všetkých tovaroch a službách predávaných na našom internetovom portáli rovnaký pri všetkých tovaroch a službách.

Vďaka rozvoju internetového bankovníctva môžete Vašu objednávku uhradiť okamžite po jej vytvorení, a potom sa už len tešiť na zásielku. Tu nájdete prehľad možností platby na našom internetovom portáli.

Na dobierku - stále najčastejší spôsob platby. Vaša objednávka je zaslaná poštou na zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí. Tento spôsob platby je možný iba na Slovensku a za príplatok v Českej republike.

V hotovosti / platobnou kartou - v prípade, že sa rozhodnete prevziať si svoju objednávku na niektorom z našich odberných miest, okrem toho, že ušetríte na poštovnom, môžete objednávku uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Zálohovou faktúrou (iba pre firmy a inštitúcie) - v tomto prípade Vám pošleme zálohovú faktúru (pred/faktúru), ktorú si môžete vytlačiť priamo zo sekcie "moje objednávky" a následne objednávku zaplatiť bankovým prevodom. Po overení platby pokračujeme vo vybavovaní Vašej objednávky.

Platobnou kartou (WebPay / CardPay - VISA, MasterCard, Diners Club) - platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Práve toto je najrozšírenejší spôsob platby na celom svete, preto je vhodná aj pre zákazníkov zo zahraničia. Výhodou je, že týmto spôsobom môžete platiť bez ohľadu na to, ktorá banka a v ktorej krajine vám kartu vydala. Funguje podobne ako internet banking, avšak namiesto čísla účtu zadávate údaje o Vašej platobnej karte. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke Tatra banky alebo ČSOB, my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme.

 • Upozornenie: kartami VISA Electron je možné platiť cez internet iba v prípade, že na zadnej strane obsahujú tzv. CV kód (3-miestny kontrolný číselný kód, pozri obrázok nižšie). Nie všetky banky takéto karty VISA Electron vydávajú.

Internet banking - internet banking (on-line, teda okamžitá platba cez internet, služba elektronického bankovníctva) je momentálne najpohodlnejší spôsob platby. Je veľmi rýchly, nemusíte manipulovať s peniazmi, a naviac ušetríte na poštovnom a poplatkoch za dobierku. Na využívanie internet bankingu Vám stačí: (1) mať zriadený účet v niektorej z bánk, s ktorými spolupracujeme; a (2) mať zriadenú službu internet banking. Mnoho bánk ponúka túto službu zadarmo. Po jej zriadení by ste od banky mali dostať prihlasovacie meno, heslo a prípadne tzv. GRID kartu (záleží to od konkrétnej banky). Po potvrdení objednávky u nás budete presmerovaný priamo na stránku banky, kde len jednoducho zadáte Vaše prihlasovacie údaje do internet bankingu. Všetky ostatné údaje, ako suma, variabilný a konštantný symbol, ako aj číslo nášho účtu, budú vyplnené automaticky. Aj Vy aj my teda máme istotu, že z Vášho účtu bude zaplatené presne toľko, koľko je potrebné. Objednaný tovar Vám pošleme na zadanú adresu hneď, ako budeme mať k dispozícii všetky tituly.

V prípade dodania tovaru, pri každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@university.sk.  Faktúru v elektronickej podobe si nájdete vždy v záložke v sekcii "moje objednávky".

A) Ceny a platobné podmienky pre služby poskytované prostredníctvom elektronického obchodu.

Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

B) Ceny a platobné podmienky pre služby poskytované záujemcom o prácu a klientom

Cena služby je určená podľa platného cenníka zverejneného na portáli v deň objednania služby.

Faktúra (daňový doklad) je prevádzkovateľom zvyčajne vystavená pri vytvorení objednávky na poskytnutie služieb klientovi. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si klient využívanie služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je zvyčajne 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. V odôvodnených prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený objednanú službu poskytnúť až po úhrade ceny objednanej služby; o tejto skutočnosti prevádzkovateľ vopred informuje klienta.

Cenu za objednanú službu je klient povinný uhradiť prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas.

V prípade omeškania klienta s úhradou faktúry je prevádzkovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie služieb.

V prípade omeškania klienta viac ako 30 dní je prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s prevádzkovateľom. Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky prevádzkovateľa.

Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky prevádzkovateľa voči objednávateľovi, je objednávateľ povinný uplatniť písomne u prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

Prevádzkovateľ vracia klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 1,- EUR.

C) Ceny a platobné podmienky pre služby poskytované pri predaji vstupenky

Platba za vstupenky

Záujemca si môže zaplatiť vstupenku prostredníctvom internetového portálu www.university.sk Cenu vybraných vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky alebo ČSOB). Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

Internet-bankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete zakúpenie vstupenky.

V hotovosti priamo na podujatí. Pre tento spôsob platby a následnú možnosť prevzatia vstupenky je nevyhnutné zadať všetky požadované údaje do registračného formulára, nakoľko oznámenie predmetných údajov bude od vás žiadať pracovník, ktorý vám na podujatí bude vstupenky vydávať.
V prípadoch platby platobnou kartou alebo internet-bankingom budú finančné prostriedky predstavujúce cenu zakupovaných vstupeniek stiahnuté z vášho účtu ihneď po potvrdení úhrady.

Dodacie podmienky a lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte a službe osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný produkt alebo službu odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 14 pracovných dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme Vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za mierny príplatok. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k Vám Slovenskou poštou, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou. Pretože sme zároveň štandardným univerzitným obchodom, tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť aj priamo v jednom z odberných miest, priamo na univerzite alebo fakulte.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber vo vybranom odbernom mieste, Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS správou (ak ste nam poskytli svoje telefónne číslo). Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile resp. SMS správe, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť aj v sekcii Moje objednávky.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Všetky dokumenty týkajúce sa vybavenia objednávky, dodania tovaru alebo účtovného dokladu (faktúry) v elektronickej podobe, si nájde zákazník v sekcii Moje objednávky.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Dodacie podmienky pre vstupenky

Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom zaslaním emailom PDF elektronickej verzie vstupenky a súčasne aj uložením do profilu zaregistrovaného užívateľa, v sekcii Moje objednávky. Následne kupujúci si vytlačí zakúpenú vstupenku na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná) bez akéhokoľvek poplatku.

Prevádzkovateľ portál www.university.sk alebo ním poverený subjekt na predaj vstupeniek, sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovom portáli www.university.sk o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých podujatiach vyskytli, o ktorých je prevádzkovateľ zo strany jednotlivých usporiadateľov informovaný.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje:

 • zaplatiť za objednané vstupenky cenu v plnej výške
 • prevziať vstupenky uhradené prostredníctvom internetu min. 24 hod. pred začiatkom konania podujatia
 • uviesť všetky prevádzkovateľom portálu www.university.sk a usporiadateľom/organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo

Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt na predaj vstupeniek nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky
 • za oneskorené prevzatie vstupeniek majiteľom vstupenky a oneskorený príchod na podujatie
 • za nevyužitie vstupenky na podujatie
 • za neskontrolovanie vstupeniek pri prevzatí / pri vytlačení vstupenky majiteľom vstupenky
 • za poškodenie a stratu vstupenky zavinením majiteľa vstupenky
 • za zmenu alebo zrušenie podujatia zo strany usporiadateľa, pričom v tomto prípade bude na internetovom portáli www.university.sk uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany usporiadateľa / organizátora.

Strata, krádež, poškodenie vstupenky

Pri strate alebo krádeži vstupenky je majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť prevádzkovateľovi portálu www.university.sk zaslaním emailu na info@university.sk. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný prevádzkovateľovi portálu www.university.sk predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné potvrdiť vlastníka danej vstupenky (t.j. ak si majiteľ zaplatil vstupenky prostredníctvom svojej registrácie cez internet na www.university.sk), spoločnosť Prevádzkovateľ po konzultácii s usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví majiteľovi vstupenky, po vyplnení čestného prehlásenia, za manipulačný poplatok vo výške 10,- EUR novú, náhradnú vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať majiteľa vstupenky k vstupu na podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá vstupenka zakúpená.

Pri poškodení vstupenky je majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť prevádzkovateľovi portálu www.university.sk a zároveň predložiť poškodenú vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. Prevádzkovateľ portálu www.university.sk po konzultácii s usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví majiteľovi vstupenky za manipulačný poplatok vo výške 10,- EUR novú, náhradnú vstupenku, ktorá bude oprávňovať majiteľa vstupenky k vstupu na podujatie, na ktoré bola poškodená vstupenka zakúpená.

Poštovné a iné poplatky

Keď si u nás objednáte tovar, musíme Vám ho nejako doručiť. Štandardne používame Slovenskú poštu, ak bývate v okolí niektorého z odberných miest, radi Vám Vašu objednávku pošleme aj tam, aby ste si ju mohli osobne vyzdvihnúť. S tým však vznikajú náklady. Snažíme sa, aby aj poštovné bolo pre Vás čo najvýhodnejšie. Práve preto okrem zaujímavých zliav, ktoré Vám ponúkame, môžete ušetriť aj na poštovnom.

K cenám tovaru, ktorý je predávaný prostredníctvom portálu www.university.sk pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Poštovné poplatky sa môžu líšiť na základe formy dodania tovaru, ktorú si náš zákazník vyberie:

• elektronickým bankovníctvom: 3,50 €
• dobierkou a prevodným príkazom: 3,50 € 

Uvedené ceny platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Ohľadom presnej výšky poštovného do zahraničia Vás budeme informovať po potvrdení Vašej objednávky.

Od 1.4.2012 sú všetky balíky Slovenskej pošty doručované prostredníctvom kuriérov Slovenskej pošty. Bezplatné doručenie je ponúkané aj pri niektorých špeciálnych akciách; v takom prípade nie je potrebné prekročiť vyššie uvedené limity pre získanie poštovného zadarmo, stále však platia rovnaké podmienky (doručenie na Slovensko a v jednej zásielke).

K uvedeným sumám neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky. Balné neúčtujeme, bez ohľadu na hodnotu Vašej objednávky či počet objednaných produktov.

Poštovné do zahraničia

Platba na dobierku je možná iba do Českej republiky, pri doručení do ostatných krajín je možná platba iba cez platobnú kartu VISA, EuroCard/MasterCard alebo Diners Club International. Presnú cenu poštovného Vám oznámime po skompletizovaní Vašej objednávky, keď budeme vedieť jej presnú hmotnosť.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Prevádzkovateľ zodpovedá zákazníkovi za:

• dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
• odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou bazárových titulov)
• dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:

• oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
• oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
• poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte.
• obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom, univerzitou, fakultou

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre služby poskytované záujemcom o prácu a klientom
Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len chyba"), ktorá sa vyskytla na portáli prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou službou. Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť služieb uvedených v objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 12 hodín za obdobie predchádzajúcich 48 hodín. Chybou na strane prevádzkovateľa nie je, ak služby nie sú u klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá.
Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď klient chybu zistil alebo mohol zistiť. Reklamáciu je klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: reklamacie@university.sk), pričom reklamácia musí byť doručená prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

A) Reklamačný poriadok pre služby poskytované pri predaji vstupeniek na podujatie

V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje v zmysle týchto VOP, resp. obsahuje chybné údaje, je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u prevádzkovateľa internetového portálu www.university.sk reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu reklamacie@university.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie) alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu UNIVERSITY sro, Dúhová 48, 91701 Trnava alebo na adresu povereného subjektu, ktorý realizuje predaj vstupeniek prostredníctvom internetového portálu www.university.sk. Dodatočne zistené vady nebudú akceptované.

V prípade reklamácie vád Vstupenky prostredníctvom e-mailu v lehote do 5 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu podujatia navrhne majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád vstupenky (zašle novú Vstupenku / klasickú vstupenku), umožní majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú vstupenku. Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.

Stratu, krádež alebo poškodenie vstupenky je povinný majiteľ vstupenky oznámiť prevádzkovateľovi portálu www.university.sk zaslaním e-mailovej správy na adresu info@university.sk.
V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovom portáli www.university.sk. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené prostredníctvom prevádzkovateľa internetového portálu www.university.sk majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu reklamacie@university.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie). K žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola úhrada cez internet, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet prevádzkovateľa internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt na predaj vstupeniek prostredníctvom portálu. Ďalej je potrebné uviesť číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené podujatie uhradiť. Ak si klient zvolil zakúpenie elektronickej vstupenky na portáli, doloží čestné prehlásenie, že vstupenku nepoužil na vystavenie duplikátu alebo nezneužil iným spôsobom a bude si cenu za vstupenku nárokovať len 1krát. V prípade, že peniaze príde vyzdvihnúť iná osoba ako majiteľ vstupenky, je potrebné prevádzkovateľovi portálu www.university.sk alebo ním poverenému subjektu predložiť písomné splnomocnenie na prevzatie hotovosti, od majiteľa vstupenky. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo usporiadateľom, zašle majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk nezodpovedá za usporiadateľa ani za podujatie, zmluvný vzťah je uzatvorený medzi usporiadateľom a držiteľom vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok, pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby vykonané prevádzkovateľom internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt, spojené s dodaním vstupenky, ako je poštovné, cena SMS/MMS správy, atď.

Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje. Pri strate alebo krádeži vstupenky je majiteľ vstupenky povinný riadiť ustanoveniami týchto VOP .

B) Reklamačný poriadok pre služby poskytované elektronickým obchodom

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený na internetovom portáli UNIVERISITY.sk je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru najmenej 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového portálu samostatne alebo prostredníctvom poverených zmluvných partnerov. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@university.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte (sekcia Kontakty). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu UNIVERSITY sro, Dúhová 8444/48, 91701 Trnava, odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v mieste a adrese osobného odberu, v prípade, ak ste za spôsob prevzatia tovaru určili osobný odber. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Pri použitom tovare a bazárovom tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, tj. nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
• predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našom internetovom portáli. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu University.sk, Dúhová 8444/48, 91701 Trnava, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak, najmä poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového portálu UNIVERSITY.sk (ďalej len "portál") je UNIVERSITY sro, Dúhová 8444/48, 91701 Trnava, IČO: 45 491 399, DIČ: 202 302 0659, IČ PDH: SK 202 302 0659. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

A. Ochrana súkromia a osobných údajov pre služby poskytované záujemcom

Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných záujemcom (registrovaným užívateľom na portáli) o prácu eviduje životopisy v databáze životopisov prevádzkovateľa uložené záujemcami o prácu, zároveň archivuje odpovede odoslané záujemcami o prácu (ďalej len „reakcia") na pracovné ponuky zverejnené na portáli. Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných svojim klientom sprístupňuje/poskytuje životopisy a umožní spracovať reakcie na pracovné ponuky zverejnené na portáli.

Životopisy uložené v databáze životopisov prevádzkovateľa a reakcie na pracovné ponuky zverejnené na portáli odoslané záujemcami o prácu obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.

Pred vytvorením životopisu (užívateľského profilu) na portáli alebo odoslaním reakcie na pracovnú ponuku záujemca o prácu vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Životopisy uložené v databáze životopisov prevádzkovateľa a/alebo reakcie na pracovné ponuky odoslané záujemcami o prácu zahŕňajú:

 • Minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón)
 • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
 • Určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem
 • Určenie lokality, v ktorej hľadá prácu
 • Požadovaný druh pracovného pomeru
 • Určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania)

Uvedenie ďalších údajov v životopise a/alebo v reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého záujemcu o prácu; prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov. Bez poskytnutia výslovného súhlasu záujemcu o prácu prevádzkovateľ a klient prevádzkovateľa nie sú oprávnení spracovať údaje záujemcu o prácu.

Záujemca o prácu a klient, registráciou na tomto portáli dávajú súhlas so spracovaním osobných údajov vyplnených v životopise (v registračnom formuláre) v celom rozsahu stanovenom v týchto VOP.

Pred vytvorením životopisu na portáli záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby tieto údaje boli spracované prevádzkovateľom a sprístupnené/poskytnuté prostredníctvom počítačovej siete internet počas ním zvolenej doby klientom prevádzkovateľa. Záujemca o prácu prostredníctvom portálu je oprávnený sám určiť a zmeniť dobu sprístupnenia/poskytnutia svojho životopisu v databáze životopisov prevádzkovateľa; prostredníctvom portálu je oprávnený kedykoľvek sám ukončiť sprístupnenie/poskytnutie životopisu v databáze životopisov prevádzkovateľa. Po uplynutí doby sprístupnenia/poskytnutia životopisu uvedenej záujemcom o prácu, životopis resp. v ňom uvedené údaje budú neprístupné a budú uschovávané v databáze životopisov prevádzkovateľa pre prípad ich budúcej aktualizácie a sprístupnenie/poskytnutie záujemcom o prácu.

Pred odoslaním reakcie na pracovnú ponuku zverejnenú na portáli záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v reakcii uvedené údaje boli spracované konkrétnym klientom prevádzkovateľa a prevádzkovateľom. Súhlas je daný na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v životopisoch uložených v databáze životopisov prevádzkovateľa výlučne za účelom poskytnutia pomoci záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti a to formou sprístupnenia/poskytnutia životopisov evidovaných v databáze životopisov prevádzkovateľa svojim klientom.

Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v reakciách záujemcu o prácu výlučne za účelom poskytnutia pomoci záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti formou archivácie reakcií odoslaných záujemcom o prácu na pracovné ponuky zverejnené klientmi.

Záujemca o prácu môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu prevádzkovateľ alebo klient tieto údaje eviduje. Záujemca o prácu je oprávnený kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa alebo klienta o likvidáciu údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ alebo klient eviduje.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi objednávateľa a/alebo záujemcov o prácu, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie/poskytnutie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov záujemca o prácu súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb prevádzkovateľa a jeho klientov. 

B. Ochrana súkromia a osobných údajov pre služby poskytované elektronickým obchodom

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Môj profil. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

Na našom internetovom portáli nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie portálu. Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.university.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Upraviť profil“.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, vyrobenie vami objednaných personalizovaných produktov a služieb, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

C. Ochrana súkromia a osobných údajov pre služby poskytované pri predaji vstupeniek

Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt, ako zmluvný partner jednotlivých usporiadateľov podujatí, v súvislosti s distribúciou vstupeniek na usporiadateľmi určené podujatia priamo, prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom poverených osôb, v súlade s ust. § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónny / mailový kontakt
 • dátum narodenia

a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov majiteľov vstupeniek a jednotlivých usporiadateľov podujatí v súvislosti s kúpou vstupeniek na tie-ktoré konkrétne podujatia, na účely zdokumentovania činnosti jednotlivých usporiadateľov podujatí, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) prevádzkovateľom internetového portálu www.university.sk alebo ním povereného subjektu a jednotlivých usporiadateľov podujatí. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt získané osobné údaje sprístupnení na vyššie uvedený účel usporiadateľovi toho-ktorého konkrétneho podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané.

Zakúpením vstupenky udeľuje majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi portálu www.university.sk alebo ním poverenému subjektu a príslušnému usporiadateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva majiteľa vstupenky podľa ust. § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Zakúpením vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s týmito VOP.

D. Ochrana súkromia a publikovanie informácii po registrácii - vyhlásenie o právach a povinnostiach

Toto vyhlásenie o právach a povinnostiach VOP predstavuje naše podmienky poskytovania služieb upravujúce náš vzťah s užívateľmi a inými osobami a subjektmi, ktoré prídu do styku s portálom UNIVERSITY. Používaním alebo prístupom k portál UNIVERSITY potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami, ktoré sú príležitostne aktualizované v súlade s nižšie uvedeným odsekom.

D.1. Súkromie

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Preto sme vypracovali zásady využívania údajov, ktoré obsahujúdôležité vysvetlenia o tom, ako môžete využívať portál UNIVERSITY na zdieľanie obsahu a informácií s ostatnými a aké sú naše práva na zhromažďovanie a využívanie tohto obsahu a informácií. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady využívania údajov prečítali a robili rozhodnutia na ich základe:

Vaše údaje - Medzi vaše údaje patria údaje, ktoré zadávate pri registrácii na stránke a informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať.

Registračné informácie - Pri registrácii na portáli UNIVERSITY musíte uviesť informácie ako vaše meno, e-mailovú adresu, dátum narodenia a pohlavie. V niektorých prípadoch sa môžete zaregistrovať pomocou iných informácií, napríklad vášho telefónneho čísla.

Informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať - Vaše údaje zahŕňajú aj informácie, ktoré sa rozhodnete na portáli UNIVERSITY zdieľať, napríklad nahrané fotografie alebo univerzitu, na ktorej ste študovali a iné. Vaše meno, profilové fotografie, titulné fotografie, pohlavie, siete, kontakt, používateľské meno a používateľské ID majú rovnaký status ako informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť. Vďaka vášmu dátumu narodenia môžeme napríklad prispôsobiť primeranosť obsahu vášmu veku. Informácie, ktoré o vás zdieľajú iníÚdaje o vás dostávame aj od vašich priateľov a iných ľudí, napríklad keď nahrajú vaše kontaktné údaje, zverejnia vašu fotografiu, atď.

Keď ľudia používajú portál UNIVERSITY, môžu pritom ukladať a zdieľať informácie, ktoré majú o vás a iných ľuďoch, napr. pri nahrávaní a spravovaní pozvánok a kontaktov.Informácie, ktoré ste sa rozhodli zverejniťRozhodnutie zverejniť vaše informácie znamená presne to, čo si pod tým predstavíte – môže ich vidieť každý vrátane ľudí mimo portálu UNIVERSITY.

Rozhodnutie zverejniť vaše informácie znamená napríklad, že:

 • môžu byť k vám priradené aj mimo portálu UNIVERSITY (napr. vaše meno, profilové fotografie, titulné fotografie, používateľské meno, kontaktné údaje, atď.);
 • sa tieto údaje môžu ľuďom zobraziť pri vyhľadávaní na portáli UNIVERSITY alebo pomocou nástroja na verejné vyhľadávanie;
 • budú dostupné pre každého, kto používa naše rozhrania API

Informácie, ktoré sú vždy verejne dostupné. Nižšie uvedené typy informácií sú vždy verejne prístupné a majú rovnaký status ako informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť:

Meno - pomáha vašej rodine a priateľom, aby vás našli. Ak je vám nepríjemné zverejňovať vaše skutočné meno, máte vždy možnosť odstrániť vaše konto.

Profilové fotografie a titulné fotografie - pomáha rodine a priateľom, aby aj teba ľahšie spoznali. Ak nechceš niektorú z  fotografií zverejniť, môžeš ju odstrániť. Ak ju neodstrániš, po pridaní novej profilovej alebo titulnej fotografie zostane predchádzajúca fotografia zverejnená vo tvojom albume s profilovými či titulnými fotografiami.

 

Zdieľanie obsahu a informácií

Všetok obsah a informácie, ktoré zverejníte na portáli UNIVERSITY, sú vaším vlastníctvom a môžete rozhodovať o ich zdieľaní pomocou nastavení vo Vašom profile

Okrem toho:

 • Pri zverejnení obsahu, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, napr. fotografií a videozáznamov (obsah podliehajúci duševnému vlastníctvu), špecificky súhlasíte s nasledujúcou podmienkou, v súlade s vašimi nastaveniami súkromia a nastaveniami účtu: udeľujete nám nevýlučné, prenosné, bezplatné a celosvetovo platné povolenie použiť a poskytovať licenciu na
 • čokoľvek z obsahu, ktorý zverejníte na portáli UNIVERSITY alebo v súvislosti s ňou (licencia na duševné vlastníctvo). Platnosť tejto licencie skončí odstránením daného obsahu alebo vášho účtu, pokiaľ ste tento obsah nezdieľali s inými osobami, ktoré ho neodstránili.
 • Ak odstránite obsah, toto odstránenie funguje podobne ako pri vyprázdnení koša v počítači. Musíte však brať na vedomie, že odstránený obsah môže zostať po istý čas uložený vo forme záložnej kópie (no nebude prístupný ostatným).
 • Keď používate aplikáciu, aplikácia vás môže požiadať o povolenie na prístup k vášmu obsahu a informáciám, ako aj k obsahu a informáciám, ktoré s vami zdieľali iní používatelia. Od aplikácií vyžadujeme, aby rešpektovali vaše súkromie, a váš súhlas s podmienkami používania danej aplikácie určuje, ako môže táto aplikácia využívať, ukladať a prenášať váš obsaha informácie.
 • Ak zverejníte obsah alebo informácie s nastavením „verejné“, znamená to, že k týmtoinformáciám majú prístup všetci, vrátane ľudí mimo portálu UNIVERSITY, a môžu ich používaťa spájať s vašou osobou (napr. vaše meno či profilovú fotografiu).
 • S radosťou vítame vašu spätnú väzbu a návrhy týkajúce sa portálu UNIVERSITY, alevyhradzujeme si právo použiť ich bez toho, aby sme boli povinní odmeniť vás za ne (a naopak, vy nie ste povinní nám ich poskytovať).

D.2. Bezpečnosť

Robíme všetko pre to, aby bola práca na portáli UNIVERSITY bezpečná, no bezpečnosť nemôžeme garantovať. Na udržanie bezpečnosti portálu UNIVERSITY potrebujeme aj vašu pomoc, z čoho pre vás vyplývajú tieto záväzky:

 • Nezverejňovať na portáli UNIVERSITY nedovolenú obchodnú komunikáciu (napr. spam).
 • Nezhromažďovať obsah a informácie používateľov či inak využívať portál UNIVERSITY prostredníctvom automatizovaných prostriedkov (napr. zberné roboty, pavúky či scrapery) bez nášho predchádzajúceho povolenia.
 • Nezapájať sa na portáli UNIVERSITY do nezákonného sieťového viacúrovňového marketingu, ako je napr. pyramídová schéma.
 • Nenahrávať vírusy a iné škodlivé kódy.
 • Nesnažiť sa získať prihlasovacie informácie či prístup k účtu, ktorý vám nepatrí.
 • Nešikanovať, nezastrašovať a neobťažovať iného používateľa.
 • Nezverejňovať obsah, ktorý: obsahuje prejavy nenávisti, vyhrážky alebo pornografiu, nabáda k násiliu, obsahuje nahotu alebo grafické či svojvoľné násilie.
 • Nevytvárať a neprevádzkovať aplikácie tretích strán, v ktorých sa vyskytuje alkohol, zoznamovacie služby či iný obsah pre dospelých (vrátane reklamy) bez príslušných vekových obmedzení.
 • V prípade zverejňovania akejkoľvek ponuky, súťaže, reklamných darčekov či stávok (t.j.propagácie) na portáli UNIVERSITY rešpektovať naše pravidlá a všetky súvisiace zákony.
 • Nevyužívať portál UNIVERSITY na nezákonné, zavádzajúce, zlomyseľné či diskriminačné účely.
 • Nevykonať nič, čo by mohlo ochromiť, preťažiť či narušiť správne fungovanie či vzhľad portálu UNIVERSITY, napr. útok zahltením servera služby či zásah do vykresľovania stránok alebo iných aspektov funkčnosti portálu UNIVERSITY.
 • Nepomáhať pri porušovaní tohto vyhlásenia alebo našich zásad, ani takéto porušovanie nepodporovať.

D.3. Registrácia a bezpečnosť účtu

Používatelia portálu UNIVERSITY používajú svoje skutočné mená a informácie a preto na vás apelujeme, aby to tak ostalo i naďalej. V súvislosti s registráciou a údržbou bezpečnosti vášho účtu prijímate určité záväzky, napríklad:

 • Neuvádzať na portáli UNIVERSITY žiadne falošné osobné informácie a nevytvárať bez dovolenia účet pre nikoho okrem vás.
 • Nevytvoriť si viac ako jeden osobný účet.
 • Ak zablokujeme váš účet, nevytvárať ďalší bez nášho dovolenia.
 • Kontrolovať správnosť a aktuálnosť vašich kontaktných informácií.
 • Neprezradiť nikomu vaše heslo, neumožniť nikomu inému prístup k vášmu účtu ani žiadnyminým spôsobom neohroziť bezpečnosť vášho účtu.
 • Neodovzdať váš účet nikomu bez predchádzajúceho písomného súhlasu z našej strany.
 • Po výbere vášho používateľského mena či podobného identifikátora pre váš účet či stránku si vyhradzujeme právo na jeho odstránenie či odobratie, ak to budeme považovať za potrebné (napr. ak sa vlastník obchodnej značky sťažuje na používateľské meno, ktoré úzko nesúvisí so skutočným menom používateľa).

D.4. Ochrana práv iných osôb

Rešpektujeme práva iných ľudí, firiem a to isté očakávame aj od vás.

 • Na portáli UNIVERSITY nesmiete zverejňovať obsah ani podnikať kroky, ktoré by zasiahli či porušili niečie práva alebo inak porušili zákon.
 • Máme právo odstrániť obsah alebo informácie, ktoré zverejníte na portáli UNIVERSITY, ak si myslíme, že porušujú toto vyhlásenie či naše zásady.
 • Prevádzkovateľ portálu UNIVERSITY nenesie zodpovednosť za užívateľom vypublikované informácie.
 • Poskytujeme vám nástroje, ktoré pomáhajú chrániť vaše práva na duševné vlastníctvo.
 • Ak odstránime váš obsah z dôvodu porušenia niečieho autorského práva a vy to považujete zaomyl, máte možnosť odvolať sa.
 • Ak opakovane porušíte niečie práva na duševné vlastníctvo, váš účet bude v príslušnej chvílizablokovaný.
 • Nesmiete používať naše obchodné značky a autorské práva pokiaľ k tomu nemáte vopred písomné povolenie.
 • Ak chcete zbierať informácie od používateľov, musíte: získať ich súhlas, jasne vysvetliť, žeinformácie zbierate vo svojom mene (a nie v mene prevádzkovateľa portálu UNIVERSITY) azverejniť zásady ochrany súkromia s vysvetlením, aké informácie zbierate a ako ich využijete.
 • Nesmiete na portáli UNIVERSITY zverejniť žiadne doklady totožnosti či citlivé finančnéinformácie.
 • Nesmiete označovať používateľov ani posielať e-mailové pozvánky ľuďom, ktorí nepoužívajúportál UNIVERSITY, bez ich súhlasu.
 • Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za obsah, ktorý si vytvorítes Vaším registračným profilom.
 • Týmto vyhlasujete a zaručujete, že máte (a po celý čas užívania služieb portálu UNIVERSITY budete mať) všetky licencie, práva, súhlasy a povolenia, ktoré sú potrebné na to, aby mohol prevádzkovateľ použiť obsah, ktorý vytvoríte so svojim profilom na účel poskytovania služieb prevádzkovateľom portálu UNIVERSITY. Týmto zároveň vyhlasujete, že vami vytvorený obsah
 • nezahrnuje porušenie práva tretích osôb, na ktoré sa vzťahuje autorská právna ochrana a na všetky Vami vypublikovanými informácia a vyzdielanými dielami, máte potrebné licencie, práva, súhlasy a potrebné povolenia.

D.5. O reklame a inom komerčnom obsahu poskytovanom alebo rozšírenom prostredníctvom portálu UNIVERSITY

Naším cieľom je ponúkať reklamný a iný komerčný alebo sponzorovaný obsah, ktorý je pre našich používateľov a inzerentov hodnotný. Z toho dôvodu je potrebné, aby ste súhlasili s týmito podmienkami:

 • Dovolíte nám používať vaše meno, profilovú fotografiu, obsah a informácie v spojitosti s komerčným, sponzorovaným alebo súvisiacim obsahom, ktorý portál UNIVERSITY ponúka alebo rozširuje. Znamená to napríklad, že dovolíte prevádzkovateľovi portálu alebo inému subjektu platiť nám za zobrazovanie vášho mena a/alebo profilovej fotografie s vaším obsahom alebo informáciami bez toho, aby vám za to bola poskytnutá akákoľvek odmena. Ak sú vaše informácie či obsah určené špecifickej cieľovej skupine, budeme pri ich použití rešpektovať vaše želanie.
 • Vaše informácie a obsah neposkytneme zadávateľom reklamy bez vášho súhlasu.
 • Musíte vziať do úvahy, že nie vždy rozlišujeme, ktoré služby a komunikácie sú platené.

D.6. Špeciálne ustanovenia platné pre inzerentov

Želanú cieľovú skupinu môžete osloviť tak, že si zaplatíte reklamu portáli UNIVERSITY. Ak zadáte objednávku cez náš online reklamný portál (ďalej len „objednávka“) alebo nám napíšte email na info@university.sk, znamená to, že pre vás platia nasledujúce podmienky:

 • Pri zadaní objednávky spresníte, aký typ reklamy si chcete zaplatiť, akú čiastku ste ochotní investovať a aká je vaša cenová ponuka. Ak vašu objednávku prijmeme, zverejníme vaše reklamy ihneď, ako budeme mať k dispozícii potrebný súpis. Pri zverejňovaní vašich reklám sa budeme snažiť ponúknuť ich vami špecifikovanej cieľovej skupine, hoci vám nemôžeme zaručiť, že sa vaša reklama v každom jednom prípade dostane k zamýšľanému prijímateľovi.
 • V niektorých prípadoch môžeme rozšíriť vaše cieľové kritériá, ak si myslíme, že sa tým zvýši efektivita vašej reklamnej kampane.
 • Je vašou povinnosťou zaplatiť za objednávky v súlade s našimi platobnými podmienkami. Dlžná čiastka vám bude vypočítaná na základe našich sledovacích mechanizmov.
 • Vaše reklamy musia spĺňať naše usmernenia pre reklamu a zákony platné na území Slovenskej republiky.
 • Je na nás, aby sme rozhodli o veľkosti, umiestnení a polohe vašich reklám.
 • Nezaručujeme sa za to, akú odozvu vyvolajú vaše reklamy, ako napr. počet kliknutí na ne.
 • Nedokážeme kontrolovať, akým spôsobom pribúdajú kliknutia na vaše reklamy. Naše systémy sasnažia zaznamenať a filtrovať klikaciu aktivitu, no napriek tomu nezodpovedáme za podvodné klikanie, technické problémy či možnú neplatnú klikaciu aktivitu, ktorá môže ovplyvniť cenu aktívnych reklám.
 • Prostredníctvom nášho online portálu môžete vašu objednávku kedykoľvek zrušiť, no jej odstránenie môže trvať až 24 hodín. Je vašou zodpovednosťou zaplatiť za všetky aktívne reklamy.
 • Naša licencia na publikovanie reklamy vyprší po splnení vašej objednávky. Musíte však brať na vedomie, že ak niektorí používatelia s vašou reklamou pracovali, môže zostať zverejnená, až kým ju títo používatelia neodstránia.
 • Máme právo využiť vaše reklamy a obsah na marketingové a propagačné účely.
 • Nevydáte žiadnu tlačovú správu ani nebudete robiť verejné vyhlásenia o vašom vzťahu s portálom UNIVERSITY bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
 • Máme právo z odmietnuť alebo odstrániť každú reklamu z akýchkoľvek dôvodov.

Ak umiestňujete reklamy v mene niekoho iného, musíte mať na ich umiestnenie povolenie a splniťtieto podmienky:

 • Zaručíte sa, že máte právnu moc zaviazať zadávateľa reklamy k održiavaniu tohto vyhlásenia.
 • Odsúhlasíte, že ak zadávateľ reklamy, ktorého zastupujete, poruší toto vyhlásenie, preberiete zodpovednosť za dané porušenie.

Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách na knižnom trhu (priemerne raz týždenne). Ak sa prihlásite cez Facebook, Google účet alebo LinkedIn, newsletter Vám bude posielaný automaticky. Samozrejme sa z neho môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového portálu. Ak Vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@university.sk. Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi odpovieme.

Zodpovednosť za škodu

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku služby poskytnutej (zverejnenej) na portáli, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím služby na portáli zodpovedá výlučne klient / zaregistrovaných užívateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím služby na portáli. Klient je povinný chrániť údaje získané z databázy životopisov prevádzkovateľa alebo reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie na vedomie, že databáza životopisov vytvorená prevádzkovateľom je predmetom autorského práva prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v databáze životopisov prevádzkovateľa.

Klient sa zaväzuje, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.

Prevádzkovateľ negarantuje záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním portálu, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

Ak zmluva zanikne bez využitia služieb objednaných klientom bez zavinenia prevádzkovateľa, klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané služby prevádzkovateľ nezodpovedá. V prípade omeškania klienta prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie služieb klientovi. Týmto úkonom prevádzkovateľa klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na portáli s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy, ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Všetky vzťahy neupravené v zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.university.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto VOP (všeobecné obchodné podmienky) nadobúdajú účinnosť od 1.10.2014