loader.gif

Dodanie tovaru

 

Dodacie podmienky pre tovar z eSHOPU

Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte a službe osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný produkt alebo službu odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 14 pracovných dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme Vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za mierny príplatok. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k Vám Slovenskou poštou, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou. Pretože sme zároveň štandardným univerzitným obchodom, tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť aj priamo v jednom z odberných miest, priamo na univerzite alebo fakulte.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber vo vybranom odbernom mieste, Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS správou (ak ste nam poskytli svoje telefónne číslo). Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile resp. SMS správe, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť aj v sekcii Moje objednávky.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Všetky dokumenty týkajúce sa vybavenia objednávky, dodania tovaru alebo účtovného dokladu (faktúry) v elektronickej podobe, si nájde zákazník v sekcii Moje objednávky.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta alebo iná kuriérska služba) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. 

 

Dodacie podmienky pre VSTUPENKY

Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom zaslaním emailom PDF elektronickej verzie vstupenky a súčasne aj uložením do profilu zaregistrovaného užívateľa, v sekcii Moje objednávky. Následne kupujúci si vytlačí zakúpenú vstupenku na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná) bez akéhokoľvek poplatku.

Prevádzkovateľ portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt na predaj vstupeniek, sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovom portáli www.university.sk o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých podujatiach vyskytli, o ktorých je prevádzkovateľ zo strany jednotlivých usporiadateľov informovaný.

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje:

  • zaplatiť za objednané vstupenky cenu v plnej výške
  • prevziať vstupenky uhradené prostredníctvom internetu min. 24 hod. pred začiatkom konania podujatia
  • uviesť všetky prevádzkovateľom portálu www.university.sk a usporiadateľom/organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo

Prevádzkovateľ internetového portálu www.university.sk alebo ním poverený subjekt na predaj vstupeniek nenesie zodpovednosť:

  • za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky
  • za oneskorené prevzatie vstupeniek majiteľom vstupenky a oneskorený príchod na podujatie
  • za nevyužitie vstupenky na podujatie
  • za neskontrolovanie vstupeniek pri prevzatí / pri vytlačení vstupenky majiteľom vstupenky
  • za poškodenie a stratu vstupenky zavinením majiteľa vstupenky
  • za zmenu alebo zrušenie podujatia zo strany usporiadateľa, pričom v tomto prípade bude na internetovom portáli www.university.sk uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany usporiadateľa / organizátora.